Steeds meer agenten met financiële problemen

Steeds meer agenten met financiële problemen kloppen aan bij het sociaal fonds voor de politie.
Dat blijkt uit cijfers die zijn vrijgegeven door de politie.
In de eerste zes maanden van dit jaar waren het er bijna honderdtachtig, terwijl het er in heel 2013 nog geen honderddertig waren.
Het sociaal fonds van de politie is ingesteld om politiemensen te ondersteunen die buiten hun schuld in de financiële problemen zijn gekomen.
In de eerste helft van 2015 hebben ook nog eens ruim honderd agenten met schulden te maken gekregen met inhoudingen op hun salaris. Deurwaarders, zorgverzekeraars en de Belastingdienst lieten het vaakst loonbeslag leggen.
Onduidelijk
Of het totale aantal politiemensen met financiële problemen stijgt of afneemt, is uit de cijfers niet goed op te maken. De manier van registreren van loonbeslagen is dit jaar veranderd.
Volgens de oude manier van tellen lag het totale aantal politiemensen dat geld uit het fonds kreeg of te maken kreeg met loonbeslag in 2012 en 2013 rond de zevenhonderd. Cijfers over 2014 ontbreken.
Impact
Voorzitter Gerrit van de Kamp van de grootste politiebond ACP benadrukt dat de impact van schulden groot is en dat de problemen lang niet altijd door eigen schuld ontstaan. Volgens hem zijn er meer politiemensen met financiële problemen dan uit de cijfers blijkt.
”Dit moet een halt worden toegeroepen. Politiemensen worden anders vatbaar voor zaken die je niet wilt.” Hij wijst bijvoorbeeld op het veiligheidsrisico van agenten die omkoopbaar worden.
Oorzaken
De politie, met meer dan zestigduizend werknemers, registreert niet wat de oorzaken zijn van de schulden. Volgens een woordvoerder is het vaak een combinatie van factoren.
Het kan zijn dat agenten te weinig inkomsten hebben in verhouding tot de vaste lasten. Maar ook komt het voor dat de inkomsten voldoende zouden moeten zijn, maar dat er te veel wordt uitgegeven.
Voor zover bekend zijn dit jaar drie agenten met schulden ontslagen. Dat kan gebeuren als een agent afspraken over het aflossen van de schulden niet goed nakomt.
Bron: Nu.nl 16-09-2015

‘Hulp bij schuld wordt te vaak afgewezen’

Mensen met schulden krijgen vaak ten onrechte geen hulp van de gemeente. Aanvragen worden vaak op basis van algemene regels afgewezen, hoewel ze individueel beoordeeld zouden moeten worden.
Tot dit jaar konden mensen met schulden terecht bij de gemeentelijke Kredietbank. Sinds 1 januari moeten sociale wijkteams kijken of de persoon in aanmerking komt voor hulp. Volgens onderzoekers van de Hogeschool Utrecht hebben veel wijkteams echter niet genoeg deskundigheid, waardoor het individu uit het oog wordt verloren.
Staatssecretaris
De signalen dat mensen met schulden te vaak worden afgewezen hebben ook staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereikt, zo schrijft Trouw. Zij adviseert mensen die op verkeerde gronden zijn afgewezen bezwaar te maken bij de gemeente, of zelfs via de rechter.
Voor maatregelen vindt staatssecretaris Klijnsma het te vroeg. De evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is namelijk pas net in gang gezet en zal pas in juli volgend jaar klaar zijn.
Bron: Nu.nl 22-08-2015

Groningen experimenteert met schulden afbetalen met klusjes

De Groningse Kredietbank (GKB) start deze maand met een pilot waarbij mensen met schulden deze door het doen van klusjes kunnen afbetalen.
Dat meldt de gemeente Groningen. Volgens de gemeente leidt het hebben van schulden vaak tot nog grotere problemen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid of opvoeding.
Om te voorkomen dat de problemen van mensen met schulden zich opstapelen, start de gemeente met de pilot ‘Innovatie schuldhulpverlening’. In eerste instantie doen twintig huishoudens mee aan de proef. Er zijn verschillende manieren waarop zij hun schulden kunnen afbetalen.
Dat kan bijvoorbeeld door het doen van klusjes bij een woningcorporatie om huurschulden af te lossen, of het uitvoeren van een werkstraf bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) om openstaande verkeersboetes te betalen, aldus de gemeente.
Bron: Nu.nl 17-06-2015

Debiteur betaalt rekeningen eerder bij juiste toon deurwaarder

Consumenten betalen hun openstaande rekeningen eerder als de deurwaarder zijn toon gedurende het incassotraject aanpast.
Dat blijkt donderdag uit onderzoek van deurwaarders- en incassobureau Incassade en de Rijksuniversiteit Groningen.
De onderzoekers hebben uitgezocht welke toon in verschillende fases van het incassotraject het meeste effect sorteert.
Zo werkt een vriendelijke oproep tot betalen het best bij een eerste sommatie. Dat is een brief die na een betalingsherinnering wordt verstuurd.
Maar een meer dringende toon is het meest effectief op het moment dat een deurwaarder een uitspraak van de rechter overhandigt.
Boodschap
In het onderzoek stuurde Incassade kaarten met positieve en negatieve boodschappen. Een controlegroep kreeg geen kaart.
Op de positieve kaart werd het scenario geschetst waarbij het betaalprobleem wordt opgelost als iemand contact opneemt. Op de negatieve kaart werden de consequenties van wanbetaling benadrukt.
Beide soorten kaarten lokten meer reacties uit bij de eerste sommatie, maar de positieve boodschap had in dat stadium het meeste effect.

Contact
Zo waren er 10 procent meer schuldenaren die contact met het incassobureau opnamen na een positief bericht in vergelijking met de groep die geen kaart heeft gehad.

Ook lag het aandeel dat in deze fase de rekening betaalde 28 procent hoger dan bij de controlegroep. Bij de negatieve kaart was het effect ten opzichte van de controlegroep kleiner met percentages van respectievelijk 3 procent en 22 procent.
Later in het incassotraject levert een vriendelijke toon juist minder op dan een strenge toon. Bij debiteuren die door de deurwaarder persoonlijk een uitspraak van de rechter overhandigd kregen, leidde een positieve toon juist tot slechtere resultaten dan bij de groep die geen kaart kreeg.
Dringender
“Dit onderzoek laat zien dat een positieve boodschap niet altijd het effectiefst is in de communicatie naar debiteuren”, zegt algemeen directeur Paul Otter van Incassade.
“Als de tijd voor een betaling begint te dringen, mag de toon ook dringender. Bijvoorbeeld door de sancties heel concreet te benoemen.”
Hij voegt daar aan toe dat de benadering wel altijd respectvol moet blijven. Een negatieve boodschap zou namelijk alleen aankomen als er positievere berichten aan vooraf gaan en er ook op volgen.
“Alleen als de situatie er echt om vraagt, kiezen we voor een strengere toon”, meent Otter.
Bron: Nu.nl 21-05-2015

Uitkeringsgerechtigde met schuld vindt moeilijker een baan

Uitkeringsgerechtigden met schulden komen veel moeilijker aan het werk dan uitkeringsgerechtigden zonder schulden.
Dat meldt UWV woensdag op basis van een onderzoek dat de uitkeringsinstantie liet uitvoeren.
Uitkeringsgerechtigden met schulden krijgen ook drie keer vaker een boete dan de groep zonder schulden. Dat komt doordat de groep met schulden de verplichtingen die bij uitkering horen niet nakomt.
De doorstroom van Wajongers (jonggehandicapten) met schulden naar werk, ligt 50 procent lager dan de doorstroom van hun lotgenoten zonder schulden. Voor de groep met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is de doorstroom 12 procent lager.
Ongeveer 10 procent van de 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden van UWV heeft te maken met enigerlei vorm van schulden. De schulden variëren van betalingsachterstanden tot beslaglegging op inkomsten. Vooral bij eenoudergezinnen en allochtonen komen schulden vaker voor.
Aandacht
Het hebben van schulden eist veel aandacht op, zorgt vaak voor stress en mogelijk ook angst. Dit belemmert het zoeken naar een baan. Uitkeringsgerechtigden met schulden zoeken vaak pas laat hulp vanwege schaamte en onderschatting van de problemen.
Ze zijn ook minder aantrekkelijk voor werkgevers. Zo krijgen werkgevers te maken met administratieve lasten wanneer sprake is van beslaglegging op inkomen. Ook is er een verhoogd risico op verzuim en verminderde productiviteit van werknemers met schulden, blijkt uit het onderzoek.
De onderzoeksresultaten zijn voor UWV aanleiding om een actievere rol te spelen bij het signaleren van schulden. De organisatie laat ook een vervolgonderzoek doen, waarbij ook de effecten van het doorverwijzen naar de gemeente onder de loep worden genomen. Gemeenten hebben een wettelijk taak om mensen met schulden te helpen.
Bron: Nu.nl 15-04-2015

Arnhem experimenteert met schuldhulpverlening

Arnhem gaat nog dit jaar aan 80 mensen met financiële problemen budgetondersteuning op maat aanbieden.
Deze mensen kunnen ook een jaar lang gebruikmaken van een coach, die hen helpt beter inzicht in hun financiën te krijgen. De 80 Arnhemmers worden dan niet onder bewind gesteld, wat een veel duurdere oplossing is.
De proef in Arnhem komt voort uit een landelijk onderzoek naar de stijgende kosten van bewindvoering. Dat presenteerde het ministerie van Sociale Zaken in juli van dit jaar.
Daaruit bleek dat het aantal mensen met een bewindvoerder tussen 2010 en 2013 met 66 procent is gestegen. Voor Arnhem stegen de kosten van 2 ton euro naar bijna 1,5 miljoen.
Bron: Nu.nl 25-09-2014